Преминот во Косово од ексклузивно MTPL пазар кон поразновиден пазар - Bits of insurance

Преминот во Косово од ексклузивно MTPL пазар кон поразновиден пазар

Помеѓу 2008-2017 година, косовскиот пазар на неживотно осигурување се зголеми за 28,5 милиони евра (+ 50,6%) во однос на GWP. Се зголеми и обемот на платени побарувања, при што Косово забележа зголемување на побарувањата за 24,5 милиони евра (+ 138,4%).

MTPL задржа многу конзистентен удел на пазарот во текот на целата деценија. Меѓутоа, додека MTPL (внатрешни и гранични) одржуваше бавен раст од година во година, зголемувајќи се за 8,2 милиони евра (+ 17,6%), други неживи деловни линии цветаа, поттикнувајќи целиот косовски пазар нагоре. Останатиот дел од неживотниот сектор (со исклучок на MTPL) се зголеми за 20,4 милиони евра (+ 205,9%).

Додека MTPL главно се зголемуваше во GWP, неговото учество во неживот полека се намалуваше со текот на времето, поради другите класи на неживот што се појавија на пазарот, што се зголеми со многу повисока стапка и обем, доведувајќи до пад на MTPL бизнис линијата.

Домашниот MTPL GWP се намали во уделот на неживот од 63,1% во 2008 година, на учество од 52,9% во 2014 година (најниска точка) до 56,0% во 2017 година. Во локална валута, домашниот MTPL GWP изнесуваше меѓу 35,6-47,6 милиони евра, со нагорна тенденција. Се намалија и внатрешните побарувања на MTPL, од 83,1% во 2008 година на 55,7% во 2013 година (најниска точка на акција), зголемувајќи се наредните години до 61,2% во 2017 година.

Граничната MTPL се движи помеѓу 8,4-19,4% во вкупната неживотен GWP. Филијалата GWP флуктуира помеѓу 6,9-14,7 милиони евра, додека нејзините побарувања изнесуваа меѓу 0,9-1,5 милиони евра.

Други неживотни деловни линии го зголемија учеството на GWP во неживотно, од 17,5% во 2008 година (9,9 милиони евра) на 35,6% (30,2 милиони евра) во последната година. Нивните побарувања се движеа меѓу 11,0-41,1% од вкупните неживотни побарувања.

 

Тамара Илиева