0 0

Дали вашиот ризик е реосигуран? Во компанија и со каков рејтинг?

Реосигурувањето претставува осигурување на осигурителната компанија. Законски осигурителните компаниите мораат да имаат покритие за ризиците кои што ги преземаат. Осигурителните компании во текот на годината пред да зпочнат со деловно...